Mål for Viking Jersey 2025

Det overordnede mål for Viking Jersey er en længelevende, problemfri og produktions økonomisk ko tilpasset fremtidens krav til effektivitet, miljøpåvirkning og bæredygtig produktion.

Målet nås gennem regulering af de enkelte egenskabers vægt i det totaløkonomiske indeks, NTM, ved genomisk test og selektion af alle dyr, der indgår i avlsplanen efter gNTM samt ved løbende forbedringer af managementforhold, som påvirker dyrenes produktion, frugtbarhed, sundhed, holdbarhed og effektivitet.

Ydelse

Værdistofydelsen søges hævet. Dette gøres ved at anvende tyre med høj avlsværdi for fedt og protein. Vægtningen i Y-indekset reguleres i forhold til værdistoffernes forventede fremtidige økonomiske værdi og i forhold til værdien af øvrige egenskaber i mælken.

I år 2025 er målet for den gennemsnitlige årsydelse:
8.100 kg M - 6,25% - 506 kg F - 4,25% - 344 kg P - 850 kg F+P

Procenter

Det primære ydelsesmål er værdistofydelse. Med det tilgængelige avlsmateriale og forventningerne til afregnings-modellens udvikling forventes fedt- og proteinprocenterne i mælken at stige.

Mælkens sammensætning

Fastholde og fremme Jerseymælkens specielle positive egenskaber for den humane ernæring så som høj frekvens af ønskede kaseiner, mineraler og sakkarider. Høj frekvens af indholdsstoffer som fremmer mælkens tekniske egenskaber, så som Kappa Kasein, prioriteres også.

Persistens

Avlsværdi for persistens offentliggøres og medvirker til at sikre mulighed for forskellig management så som forlængede laktationer

Sundhed

Ønskes forbedret således at omkostningerne til behandling og følgevirkningerne af sygdom reduceres. Dette gøres ved at inddrage avlsværdier for sygdomme i avlsarbejdet og ved styrket rådgivningsindsats og forbedret management. Forbruget af antibiotika ønskes sænket.

Celletal

Maks. 150.000 somatiske celler i leveret mælk.

Sygdomsbehandlinger

Mastitisbehandlinger: Maks. 0,20 pr. årsko (inklusiv genbehandlinger).
Øvrige behandlinger: (stofskiftesygdomme, klovsygdomme, reproduktionssygdomme, m.m.) Maks. 1,20 pr. årsko (inklusiv genbehandlinger).

Klovsundhed

Fastholdes og samtidig sikres at Jerseyracen fortsat er den race med lavest frekvens af klovsygdomme. Jerseys særkende, de mørke klove, skal bevares.

Holdbarhed

Målet er, at køerne i gennemsnit malker til de har produceret 3.400 kg værdistof. Med en gennemsnitsydelse på 850 kg svarer dette til 4 laktationer.

Overlevelse

Kalve: Min. 90% af alle kælvninger resulterer i en levende kalv v. 6 mdr. Forbedres via Jersey rådgiveres og Jersey kvægbrugeres øgede fokus på kalve management og ved at beregne og inddrage avlsværdi for ungdyroverlevelse i avlsarbejdet.
Køer: Minimum 96% af køerne afgår til levebrug eller slagtning.

Frugtbarhed

Periode fra 1. inseminering til drægtighed ønskes lavest mulig (kvier maks. 20 dage og køer maks. 65 dage).
Reproduktionseffektiviteten (inseminerings% x drægtigheds%) skal være minimum 0,30 i gennemsnit.

Eksteriør

Der ønskes en højtstillet ko, 126– 132 cm i krydshøjde, og for udvoksede køer i normal foderstand, en vægt på ca. 450 kg.

Kropskapacitet: Forparten skal have en bredde og dybde, der er passende for koens størrelse. Overlinjen ønskes lige, og krydset skal være svagt hældende og ikke for fladt.

Lemmer: Der ønskes stærke lemmer med fin knoglebygning og parallelle haser, der set fra siden, har en vinkel på ca. 150o. Koderne skal være stærke, og de mørke klove ønskes bevaret. Dette for at sikre mobile køer med ubesværet gang og undgå, at problemer med lemmer og klove medfører udsætning.

Malkeorganer: Der ønskes et velformet, højt - og veltilhæftet yver. Foryvertilhæftning og yverdybde tillægges størst vægt. Patterne skal være 5,0 cm lange og 2,5 cm tykke og med en stump ende. Der ønskes velplacerede patter (placeret midt på yverkirtlen). Sammenfattende skal malkeorganerne være velegnede til alle malkesystemer.

Udviklingen for eksteriøregenskaberne styres via vægtning af de enkelte egenskaber, dels i de sammensatte egenskaber Krop, Lemmer og Malkeorganer, samt via vægtning af eksteriøret i NTM-indekset.

Der stilles ingen ”krav” til koens farve. Alle farver, herunder hvide aftegninger, accepteres, men en ensartet gylden gulbrun farve betragtes som den typiske farve.

Bæredygtighed

Egenskaber med indflydelse på bæredygtigheden i mælkeproduktion inddrages i avlsmålet i takt med, at dette bliver muligt med stor vægt i NTM og styres fremadrettet derigennem.

Effektivitet: Jerseykoen skal være 10% mere ressourceeffektiv end køer af stor race målt på foderoptagelse (kg ts/kg EKM) og på produktion (kg EKM/kg levende vægt).

Klimavenlighed: VikingJersey skal være verdens mest klimavenlige malkerace målt på udledning af drivhusgasser (CO2, Metan), kvælstof og fosfor i forhold til kg EKM produceret. Jersey skal belaste miljøet minimum 20% mindre end stor race.

Polledhed

Sæd skal være til rådighed efter tyre, som ikke avler horn – pollede tyre. VikingJersey har en strategi om at fremavle og eje pollede tyre, således at min. 10% af tyrene på brugsplanen vil være pollede og på samme NTM niveau som øvrige brugstyre i 2025.

Arvelige sygdomme

VikingJersey vil teste alle dyr, som indgår i avlsarbejdet for kendte arvelige defekter af økonomisk betydning så som Jersey Haplotype 1, JH1. Der udarbejdes plan for udryddelse/håndtering af de enkelte defekter afhængig af deres nedarvning og økonomiske betydning.

Renracethed

VikingJersey stiller højere krav til renracethed end nationale- og EU stambogsregler foreskriver. Tyre, som markedsføres af VikingJersey, har minimum 99,5% Jersey gener.

Udbredelse af VikingJersey

Opdræt til salg: VikingJersey sikrer X-Vik til rådighed efter de til enhver tid bedste tyre, således at strategier med avl af ekstra opdræt med salg for øje bliver attraktive. VikingJersey laver løbende opfølgninger på økonomien i strategier med X-Vik. VikingJersey samarbejder med Jerseypopulationer i øvrige europæiske lande, promoverer VikingJersey levedyr og tilskynder til anvendelse af VikingJersey genetik.

Markedsandel

VikingJerseys markedsandel på hjemmemarkedet skal være minimum 25% af det samlede malkerace sædsalg i 2025 - MÅL 25:25.

Således vedtaget af VikingJerseys bestyrelse og Avlsforum, 2017